புதன், 1 ஜூன், 2016

பகுத்து அறிந்திடில்...

தெளிவு பெறுவோம் தேறுவோம் ஒளிபெறுவோம்
ஒளிவு மறைவின்றி இயல்பாய் பேசிடுவோம்
பண்பு பெறுவோம் பாலிய மங்கையரை பேணிடவே!
பற்றுக் கொள்வோம் நல்நெறி நலம் காப்பதிலே!
மோகம் காமம் ஒப்பிய திரை மறை நிலை ஒழிய
பள்ளி மாணவர் பண்பு நிலை காத்திடவே
பகுத்து அறிந்திடில் பாலியல் கல்வி வேண்டுமென்பேன்
வகுத்துக் கொடுப்பதற்கு இன்னுமேன் தயக்கம்?